Berodung op lëtzebuergesch

Bei eiss könn Dir esou wuel eenzel wie och Paarberodung machen, suguer op letzebuergesch.

Fir mei Info könn Dir den deitschen oder franzeschen Text liesen.

Mir sin fir iech do.